ประวัติศาสตร์กัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์กัมพูชา เริ่มตั้งแต่ ยุคอาณาจักรฟูนัน และพัฒนามาถึง ยุคอาณาจักรเจนละ นครวัด ยิ่งใหญ่จนนครวัด นครธม เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรได้ จนกระทั่งอยุธยาแตกเป็นอาณานิคมของอยุธยาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจในอินโดจีน กัมพูชากลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส และเป็นรัฐในอารักขาของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กัมพูชากลายเป็นประเทศอิสระ แต่ประเทศตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเนื่องจากความขัดแย้งภายใน บางครั้งประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง จนกระทั่งกองกำลังของเฮง สัมริน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามมาถึงและขับไล่เขมรแดงออกไป และแนวทางของสหประชาชาติในการเข้าแทรกแซงเพื่อยุติสงครามกลางเมือง   ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ของกัมพูชา   ประวัติศาสตร์กัมพูชา ไม่ค่อยมีใครรู้จักเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชา แหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุด ในกัมพูชาที่ค้นพบในปัจจุบันคือ ถ้ำ Lang Span ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่เชื่อว่ามนุษย์ตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล และเชื่อกันว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานที่แหล่งโบราณคดีซัมรังเซ็นเมื่อประมาณ 230 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล ชาวกัมพูชาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการปลูกข้าวเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยเครื่องมือเหล็ก พวกเขาสามารถสร้างเครื่องมือได้ตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนที่อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียจะมาถึงแผ่นดินราว พ.ศ. ๑๐๐ หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าปัจจุบันกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของ วัฒนธรรมยุคหินใหม่ ในช่วงพันปีก่อนคริสต์ศักราชที่หนึ่งและที่สอง กลุ่มนี้อาจอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ผู้คนในพื้นที่ก่อนศตวรรษที่หนึ่งพัฒนาเป็นการตั้งถิ่นฐาน มีโครงสร้างทางสังคมที่เป็นระบบ […]