กลุ่มปราสาทนครธม มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ

กลุ่มปราสาทนครธม นครธม  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีอำนาจแห่งสุดท้ายของ อาณาจักรเขมร ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมราฐ กัมพูชาก่อตั้งโดยพระเจ้าชัยวรมันในปลายศตวรรษที่ 12  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางเหนือของนครวัด ภายในเมืองมีอาคารหลายหลังในยุคแรกๆ และสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจาก พระเจ้าไบรอน ” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มป้อมและลานขนาดใหญ่ล้อมรอบ สัญลักษณ์หลักที่แสดงถึงนครธมคือใบหน้าทั้งสี่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือตามแหล่งอื่นคือพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่เห็นในบายันหรือรอบประตูที่มียักษ์ (ปีศาจ) เรียงรายอยู่ทางด้านขวาและเทวดาทางด้านซ้ายจะไปถึง ถนนสายหลัก มีงูเรียงรายอยู่ทั้งสองด้านของสะพาน บริเวณ South Gate ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีกว่าที่อื่น   ประวัติ กลุ่มปราสาทนครธม   กลุ่มปราสาทนครธม ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นครธมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ และนครธมตามที่จารึกกล่าวไว้ก็ยังเป็นศูนย์กลางของป้อมปราการขนาดใหญ่หลายแห่ง เปรียบพระเจ้าชัยวรมันเป็นเจ้าบ่าวและเมืองเป็นเจ้าสาว อังกอร์ อาจไม่ใช่เมืองหลวงแห่งแรก ณ ที่แห่งนี้ แต่กว่าสามศตวรรษที่แล้ว จโชธานปุระเคยเป็นเมืองหลวงทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกอร์ ซึ่งต่อมารวมอยู่ในเมืองอังการ์ต ศาสนสถานสำคัญถูกสร้างขึ้นก่อนเมืองหลวงใหม่อย่างบาปวนและฟิมานักต์ ซึ่งรวมอยู่ในส่วนหนึ่งของพระราชวัง ส่วนชื่อเมืองหลวงของชาวเขมรนั้นไม่ได้แบ่งแยกระหว่างนครธมหรือยโสธรปุระอย่างชัดเจน จารึกจากศตวรรษที่ 14 ระบุว่าคำว่า อีโสธรปุระ ยังคงใช้อยู่หลังจากสิ้นสุดสมัยอีโสธรปุระ แม้ว่า ศาสนสถานแห่งสุดท้ายที่สร้างขึ้นในนครธม […]

ประวัติศาสตร์กัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์กัมพูชา เริ่มตั้งแต่ ยุคอาณาจักรฟูนัน และพัฒนามาถึง ยุคอาณาจักรเจนละ นครวัด ยิ่งใหญ่จนนครวัด นครธม เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรได้ จนกระทั่งอยุธยาแตกเป็นอาณานิคมของอยุธยาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจในอินโดจีน กัมพูชากลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส และเป็นรัฐในอารักขาของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กัมพูชากลายเป็นประเทศอิสระ แต่ประเทศตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเนื่องจากความขัดแย้งภายใน บางครั้งประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง จนกระทั่งกองกำลังของเฮง สัมริน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามมาถึงและขับไล่เขมรแดงออกไป และแนวทางของสหประชาชาติในการเข้าแทรกแซงเพื่อยุติสงครามกลางเมือง   ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ของกัมพูชา   ประวัติศาสตร์กัมพูชา ไม่ค่อยมีใครรู้จักเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชา แหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุด ในกัมพูชาที่ค้นพบในปัจจุบันคือ ถ้ำ Lang Span ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่เชื่อว่ามนุษย์ตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล และเชื่อกันว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานที่แหล่งโบราณคดีซัมรังเซ็นเมื่อประมาณ 230 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล ชาวกัมพูชาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการปลูกข้าวเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยเครื่องมือเหล็ก พวกเขาสามารถสร้างเครื่องมือได้ตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนที่อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียจะมาถึงแผ่นดินราว พ.ศ. ๑๐๐ หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าปัจจุบันกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของ วัฒนธรรมยุคหินใหม่ ในช่วงพันปีก่อนคริสต์ศักราชที่หนึ่งและที่สอง กลุ่มนี้อาจอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ผู้คนในพื้นที่ก่อนศตวรรษที่หนึ่งพัฒนาเป็นการตั้งถิ่นฐาน มีโครงสร้างทางสังคมที่เป็นระบบ […]